Certifikát o overení neutrónových dozimetrov

: 18. 02. 2014


Dňa 04.02.2014 nám bol opätovne vydaný Certifikát o overení systému osobnej dozimetrie pre neutróny.