Dozimetria

Služba osobnej dozimetrie VF, a.s využíva na stanovenie celotelových osobných dávok OSL dozimetre, ktoré sú určené na meranie dávok pracovníkov vystavených riziku ožiarenia fotónmi, rtg žiarením s energiou vyššou než 16 keV a elektrónmi. Na stanovenie ekvivalentných dávok v rukách používa služba osobnej dozimetrie VF prstové dozimetre s čipom TLD100.

Vo svete sa dnes využívajú v zásade tri metódy integrálnej osobnej dozimetrie:

Filmová dozimetria (FD)

Historická metóda, ktorá síce vykazuje pomerne presné výsledky, avšak za cenu podstatne komplikovaného a náročného procesu vyhodnocovania, pričom tento proces je náročne automatizovať a vylúčiť tak možnosť chyby pri vyhodnocovaní spôsobenej ľudským faktorom. Vo svete sa už niekoľko rokov od filmovej dozimetrie upúšťa a v budúcnosti sa nepredpokladá jej ďalší rozvoj.

Termoluminiscencia (TLD)

Metóda, ktorá začala nahradzovať filmovú dozimetriu ako prvá a dodnes sa v mnohých štátoch na osobnú dozimetriu využíva. Jej výhodou oproti dozimetrii filmovej je možnosť automatického vyhodnocovania dozimetrov a tiež nižšia citlivosť na vonkajšie vplyvy, nevýhodou ostáva komplikovaný spôsob vyhodnocovania.V niektorých oblastiach (napríklad prstová dozimetria) má doposiaľ nenahraditeľnú úlohu.

Opticky stimulovaná luminiscencia (OSL)

Metóda, ktorá v priebehu posledných desať rokov nahrádza FD i TLD na celom svete a jej prednosti (vysoko odolný dozimeter, rýchle a nenáročné vyhodnocovanie) ju predurčujú na to, byť integrálnou osobnou dozimetriou budúcnosti.

Služba osobnej dozimetrie VF, a.s. využíva na stanovenie osobných dávok práve dozimetre na báze OSL, na stanovenie ekvivalentných dávok v rukách prstové dozimetre s TLD čipom.

Neutrónová dozimetria (ND)

Na meranie externého ožiarenia neutrónmi používa služba osobnej dozimetrie VF, a.s. stopové detektory Neutrak, ktoré sa umiestňujú do štandardne používanej kazety celotelového OSL dozimetra In-Light Model2. Meranie prebieha počas stanovenej doby a potom je neutrak vyhodnotený formou rozleptania a spočítania dier.