Opticky stimulovaná luminiscencia

Metóda, ktorá sa rozšírila behom posledných 10 rokov a postupne nahrádza dozimetriu filmovú a TLD. Jej prednosti (vysoká citlivosť, rýchle vyhodnotenie s možnosťou automatizácie) umožnili, že integrálny osobný OSL dozimeter sa vo svete stal veľmi rýchlo rozšíreným prostriedkom osobného monitorovania pracovníkov so žiarením.

Základný princíp OSL

Opticky stimulovaná luminiscenceStimulácia ožiareného OSL materiálu (kryštálu Al2O3:C) zeleným svetlom z LED diódy má za následok emitovanie svetla modrého, intenzita ktorého je úmerná radiačnej dávke.

Princíp je teda veľmi podobný princípu TLD, podstatným rozdielom je spôsob stimulácie kryštálu: svetlom LED pri OSL, namiesto ohrevu pri TLD.

Technicky je oveľa jednoduchší a spoľahlivejší čítač so stabilným svetlom LED diódy ako čítač s potrebou stabilnej teploty v inertnej atmosfére dusíka.

Stimulácia OSL nieje deštruktívna, teda OSL dozimeter možno, na rozdiel od TLD, vyhodnocovať opakovane.

 

Prednosti OSL pre užívateľov

 • Nízký detekčný limit OSL dozimetra - 0,05 mSv a vyhovujúca presnosť merania.
 • Nulový faiding.
 • Stabilny materiál detekčného kryštálu, odolný voči vonkajším vplyvom.
 • Možnosť okamžitého operatívneho vyhodnotenia dozimetra na ktoromkoľvek dostupnom čítacom zariadení na celom svete.
 • Jednoduchá manipulácia s dozimetrickou kazetou.
 • Priaznivá cena.

Prednosti OSL pri vyhodnocovaní

 • Na vyhodnotenie OSL nieje potrebné riadené zahrievanie ani analýza zahrievacích kriviek.
 • Vyhodnotenie OSL je nedeštruktívne (tzn. je možné opakovane vyhodnotiť ten istý kryštál, a to aj na rôznych čítacích zariadeniach).
 • Na vyhodnotenie nieje potrebná dusíková atmosféra.
 • Jednoduchá manipulácia s dozimetrami a ich jednoznačná identifikácia.
 • Krátká doba anulovania.
 • Možnosť archivácie záznamu a opakovaného vyhodnotenia za účelom vyšetrovania a analýzy.

Dozimetria