Povolenia

Služba osobnej dozimetrie je poskytovaná v súlade s požiadavkami legislatívy SR, t.j. podľa zákona č.355/2007 Z.z. a nariadenia vlády č.345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením.