Služba osobnej dozimetrie

Táto služba je poskytovaná v súlade s požiadavkami legislatívy Slovenskej republiky, tj. zákon č. 355/2007 Z. z., NV 345/2006 Z. z. (96/29/EURATOM), vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z. Služba zabezpečí zákazníkom bezproblémové splnenie požiadaviek pre osobnú dozimetriu predpísaných v schválenom monitorovacom pláne príslušného pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Výhody prechodu k OSL dozimetrickej služby VF, a.s.

  • Kompletný servis v danej oblasti, vrátane zaistenia plnenia všetkých podmienok požadovaných legislatívou ČR a komunikácia s centrálnym registrom dávok profesionálních ozáření (CRPO).
  • Moderný dizajn dozimetrov s jednoznačnou identifikáciou monitorovanej osoby a obdobia.
  • Jednoduchá manipulácia s dozimetrami.
  • Služba osobnej dozimetrie VF zaisťuje včasné doručovanie skompletovaných a označených osobných dozimetrov zákazníkom pred začiatkom monitorovacieho obdobia. Túto službu zaistí operatívne po telefonickom vyžiadaní aj v priebehu monitorovacieho obdobia pre nových radiačných pracovníkov, prípadne pre pracovné návštevy.
  • Možnosť okamžitého operativneho vyhodnotenia dozimetra kedykoľvek v priebehu monitorovacieho obdobia.
  • Nízký faiding OSL dozimetrov umožňuje vyhodnotiť s dostatočnou presnostou omeškane doručené dozimetre (tzv.„neodovzdané" dozimetre za predchádzajúce monitorovacie obdobie).
  • Možnosť využitia asistencie metrologického laboratória VF.
  • Možnosť využitia asistencie špecialistov koncernu LANDAUER (dodávateľ OSL technológie) pri vyšetrovaní príčin vysokých dávok a neštandardných prípadov ožiarenia.
  • Možnosť využitia špecialistov VF (zmluvných dohliadajúcich pracovníkov) pri vyšetrovaní príčin mimoriadných udalostí spojených s čerpaním osobných dávok.
  • Priaznivá cena.